Konstruktivt møde om visioner for regionale spillesteder

19. september 2019
Konstruktivt møde om visioner for regionale spillesteder

Foto: Theis Poulsen

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik inviterede til dialogmøde i forbindelse med udpegning og indgåelse af aftaler med de spillesteder, der skal være regionale spillesteder i perioden 2021-2024. Det blev til en konstruktiv dialog om visioner og strategier for regionale spillesteder.

Godset i Kolding dannede rammerne, da Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik inviterede kommuner, spillesteder og landsdækkende musikorganisationer til dialogmøde om visioner og strategier for de regionale spillesteder i perioden 2021-2024. Her bød mødet på en konstruktiv dialog om den kommende ansøgningsrunde for landets spillesteder, når der skal udpeges og indgås aftaler med de spillesteder, der skal være regionale spillesteder i den kommende periode.

De fremmødte repræsentanter fra spillesteder, kommuner og musikfaglige organisationer i salen, tog vel imod udvalgets udlægning af de eksisterende rammer for udvælgelse af regionale spillesteder herunder vurdering af kvalitet og kvantitet, geografisk spredning af kunsten i hele landet samt tilgængelighed af kunst for børn og unge. Udvalget gjorde også klart, at der i denne ansøgningsrunde ikke er fastsat antal for udpegning af regionale spillesteder eller størrelse af et eventuelt tilskud. Endvidere viste udvalget forståelse for, at spillesteder er forskelligartede både geografisk og kunstnerisk. Samtidig udtrykte udvalget, at der i ansøgningsprocessen vil blive taget højde for den høje kvalitet og en tydelig kunstnerisk vision, og at man som ansøger skal kunne formidle, hvor man står stærkest, at man kan løfte opgaven som knudepunkt for musikliv og lokalområdet.

Der var dog også plads til diskussion omkring rammerne for den kommende periode. Her blev der blandt andet efterspurgt en klarere definition af professionel honorering, en mere fleksibel udformning af retningslinjerne omkring K1, K2 og K3-koncerter samt en specifikation af udvalgets forventninger til koncerter uden for egne rammer.

Udvalget kunne også notere en række ønsker fra de fremmødte i salen på Godset i Kolding til justeringer og konkretiseringer af ansøgningskriterierne og rammeaftalen for regionale spillesteder i den kommende periode. Her blev der blandt andet udtrykt enighed i, at det er vigtigt som spillested at udfordre sit publikum, men at udvalget også måtte have forståelse for, at det er nødvendigt at skabe økonomi til det kunstneriske arbejde, hvilket ofte bedst sker gennem booking af store navne. Endvidere blev der også efterspurgt mere frie rammer inden for samarbejdet med skoler, så det blev muligt for koncertarrangørerne at indgå meningsfyldte samarbejder. Her imødekom udvalget ønsket og forklarede, at det er vigtigt at tage samarbejde med skoler og musikskoler med i sine overvejelser, men at samarbejdet skal give mening for de regionale spillesteder.

“Det er positivt, at der i udvalget er blik for forskelligheden blandt de nuværende og kommende spillesteder, og at alle ikke skal levere lige højt på alle parametre.”

– Lars Månsson Sloth, spillestedsleder på Gimle, og Formand for Dansk Live.

Også et ønske om, at der blev taget højde for samarbejde med kommercielle partnere i ansøgningsprocessen, blev taget til efterretning af udvalget. Et andet af de større emner, der blev taget op til debat, var forståelsen af begrebet, talentudvikling. Her bød udvalget også ind med opklaring, der blev vendt i salen.

Om dialogmødet siger Lars Månsson Sloth, Formand for Dansk Live:

“Det er positivt, at der i udvalget er blik for forskelligheden blandt de nuværende og kommende spillesteder, og at alle ikke skal levere lige højt på alle parametre. Der er enormt stor forskel på de enkelte steders geografiske og demografiske lokalitet, og det er vigtigt at der er blik for det i både udvælgelsen og i de aftaler der indgås”, siger han.

De regionale spillesteder for den kommende periode udpeges i 2020.