Ny grønbog samler op på terrorsikringdebat

18. juni 2018
Ny grønbog samler op på terrorsikringdebat

Dansk Live har bidraget til en ny grønbog, der diskuterer terrorsikringsbehov og -løsninger. Dansk Live har deltaget i netværket, der er gået forud for opsamlingen og konkret bidraget til grønbogens tilblivelse.

Grønbogens ærinde er ikke at vejlede. I stedet præsenteres aktuel viden om terrorsikring samt perspektiver og vinkler på tværs af en række relevante aktører. Grønbogen samler på den måde op på de debatter der har været i netværket og opfordrer til en videre debat om behovet for og konsekvenser af terrorsikring.

Læs Grønbogen her.

Artikler med forskelligt fokus på terrorsikring

I grønbogen indledning reflekterer netværkets tovholder Stine Illum om betonklodsens indtog i det offentlige rum og de tilsigtede og utilsigtede konsekvenser.

I den følgende artikel diskuterer bygnings- og landskabsarkitekter hvordan terrorsikringen udfordrer det tillidsbaserede offentlige byrum, og hvordan vi bør sikre, at sikkerhedsbehovet ikke bliver en modsætning til ønsket om åbenhed og humanitet. Det er ofte en vanskelig balance, hvor man egentlig bør gøre så lidt som muligt, men dog tilstrækkeligt. I samspil med klimasikring og tilgængelighed bidrager terrorsikringen til en øget kompleksitet, der fordrer tværfagligt samarbejde og nuancerede diskussioner. De giver eksempler på en række integrerede løsninger og opfordrer til, at man tænker ambitiøst og bruger sikringsløsninger til at skabe bedre byrum, frem for alene at løse sikringsudfordringen.

Input fra både arrangører og leverandører

Dansk Live har bidraget med en artikel, hvor vi problematiserer, at sikringsløsningerne ofte kan operere i grænselandet mellem arrangører og myndigheder og således udfordrer den traditionelle rollefordeling. Samtidig har fokus på terrorsikring fyldt meget de senere år og skygget for udviklingen af andre sikkerhedsområder.

To leverandører har bidraget med en gennemgang af eksisterende løsninger til sikring samt en perspektiverende artikel omkring behovet og muligheder for certificeringer på området.

Københavns Kommune supplerer med en artikel der fokuserer på behovet for at tage ansvar for byrummet og identificerer en række modsatrettede hensyn, der fodrer et tæt pragmatisk og samarbejde fremadrettet.

Terrorsikring i en historisk kontekst

Afslutningsvis analyseres sammenstillingen mellem terror og det almindelige kriminalpræventive område– hvor der både ligger udfordringer og muligheder. Analysen suppleres med grønbogens sidste artikel, hvor selve sikkerhedsproblematikken løftes til et filosofisk niveau.

Som de mange artikler viser, er der både mange udfordringer og vinkler på terrorsikringen. Vi har fra Dansk Lives side gerne ville bidrage til debatten med vores erfaringer, men også sikre os at debatten udvikler sig. Derfor har vi bakket op om netværket og initiativet om en grønbog, som vi håber vil kunne bruges som relevant og fagligt referencepunkt fremadrettet.