Livebranchens forventninger til en ny regering

6. juni 2019
Livebranchens forventninger til en ny regering

Danskerne oplever mange koncerter i deres lokalområde, men rejser også gerne efter oplevelser.

Valgkampen var kun få dage gammel, da både Venstre og Socialdemokratiet kom på banen med løfter om at sløjfe omprioriteringsbidraget, der alt for længe har forringet kulturområdet. Det gav naturligvis en del opmærksomhed, men udmeldingerne forplantede sig desværre ikke dybere til resten af valgkampen, hvor klimakamp, udlændingekrav og højere cigaretpriser endte som de mest profilerede emner.

Valgkampen var kun få dage gammel, da både Venstre og Socialdemokratiet kom på banen med løfter om at sløjfe omprioriteringsbidraget, der alt for længe har forringet kulturområdet. Det gav naturligvis en del opmærksomhed, men udmeldingerne forplantede sig desværre ikke dybere til resten af valgkampen, hvor klimakamp, udlændingekrav og højere cigaretpriser endte som de mest profilerede emner.

Valget endte med et magtskifte. Udmeldingen fra Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er, at de vil danne regering alene. Der er dog formentlig hårde forhandlinger forude for at sikre det parlamentariske grundlag for en sådan regering.

En ny regering ændrer ikke på, at kulturpolitikken fortsat vil være et helt centralt område for livearrangørerne. Derfor er det selvfølgelig afgørende, at den kommende regering fastholdes på løftet om at droppe omprioriteringsbidraget. Der bør dog også tages et mere grundlæggende opgør med de sidste års tilgang til kulturpolitikken.

En ny regering bør tale kulturen op. Både kulturen og kulturarven er med til at præge de enkelte lokalområder – tænk bare på Jelling uden musikfestival og jellingestenene – og give dem kant og identitet. Derfor bør det for enhver siddende regering være en indlysende pligt at forløse de kulturelle potentialer.

Dansk Live vil opfordre den kommende kulturminister til at styrke den levende musik og sikre arrangørerne bedst mulige vilkår. Ønsket fra Dansk Live er bl.a., at en stor del af midlerne til de statslige støtteordninger i fremtiden ikke skal være afhængige af skiftende musikhandlingsplaner, men bliver fast forankret på finansloven. Ligeledes bør støtteniveauerne som minimum følge prisudviklingen således at puljen til honorarstøtte ikke udhules af stigende honorarniveauer. Ideelt set skal det statslige engagement dog revitaliseres med udgangspunkt i de oprindelige anbefalinger til ordningerne fra forarbejdet i 1990’erne.

Danskerne oplever mange koncerter i deres lokalområde, men rejser også gerne efter oplevelser.

Andre politikområder påvirker også arrangørernes vilkår.

Kulturområdet er ikke det eneste område med væsentlig betydning for landets koncertarrangører. Der er flere områder, hvor man fra politisk side og med enkle midler kan sikre bedre vilkår. I den kommende tid bør der derfor være fokus på en række udfordringer, så de danske livearrangører sikres de bedst mulige rammer og vilkår. Til rækken af kommende ministre trænger flere sager sig på. Det drejer sig bl.a. om følgende områder:

Miljøområdet:

En øget klimabevidsthed og en styrket miljøindsats er afgørende i de kommende år, og liveområdet har naturligvis et ansvar. Den grønne omstilling er dog ikke kun en nødvendighed, det er også en vækst- og udviklingsmulighed vi som branche allerede er godt i gang med at gribe. Vi skal alle skabe mindre affald, mindske brugen af engangsplast, styrke affaldssorteringen og øge genanvendelsen, udvikle økologien og mindske madspildet samt øge bevidstheden om forurening ved transportformer og ressourcetræk på vand, strøm osv. Det er dog helt afgørende at den lov- og forordningsmæssige udvikling sker i dialog og samspil med arrangørerne og leverandørerne.

Derfor vil Dansk Live opfodre den kommende miljøminister til at gå i dialog med liveaktørerne om løsninger og behov for investeringer på det grønne område, så de gode eksempler på den bæredygtig omstilling også bliver formidlet gennem koncerter og større arrangementer.

Erhvervsområdet:

Mange steder i landet bidrager livemusikken positivt til lokalområdets udvikling – både i kraft af økonomisk omsætning og positive effekter i form af social sammenhæng og frivillighed- og foreningsskultur, udvikling af det lokale kulturliv og branding til lokalområder. Livemusikken bør derfor også medregnes til de kreative erhverv i politisk sammenhæng. Tillige oplever flere oplevelsesproducenter at kommunalfuldmagtsreglerne kan virke hæmmende for udviklingen i stedet for at løfte den.

Dansk Live vil derfor opfordre til, at den kommende erhvervsminister i højere grad indtænker livemusikkens aktører i det kreative erhverv. Et fair og konkurrencedygtigt marked er centralt for området og en kommende minister bør derfor bl.a. også se på bestemmelserne for kommunalfuldmagten, så de overordnede vilkår i højere grad tilgodeser oplevelsesproducenters vækst- og udviklingsmuligheder.

Bygningsområdet:

At fremskaffe de relevante tilladelser til et undendørs musikarrangement fylder meget for koncertarrangører. Reglerne er mange og ofte ganske komplekse. Selv om der er udviklet certificeringsordninger fx til midlertidige konstruktioner, skal man holde tungen lige i munde, hvis ikke disse skal godkendes på lige vilkår med byggeri af faste bygninger. Samtidig er der med det nye bygningsreglement medtaget krav om at der skal udpeges certificerede statikere og brandrådgivere som en del af byggesagsbehandlingen. Dansk Live finder at dette vil være unødigt fordyrende for de enkelte arrangører.

Dansk Live vil derfor opfordre til, at den kommende bygningsminister arbejder for at styrke viden- og erfaringsdeling kommunerne imellem i forhold til at understøtte sagsbehandlingen ved arrangementer og sikre mere ensartede forhold. Desuden ser vi gerne, at midlertidige arrangementer undtages fra krav om inddragelse af certificeret brand og statiker.

Beskæftigelsesområdet:

Både spillesteder og festivaler oplever ind imellem udfordringer omkring frivillige der, som arbejdsløse, af bl.a. A-kasser begrænses i at udføre frivilligt arbejde. Dette sker på trods af de erfaringer og relationer som den frivillige indsats skaber, og som i mange tilfælde gør disse frivillige bedre rustet til at få ansættelse senere hen. Derudover finder vi det højst uhensigtsmæssigt at Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring i flere konkrete skadetilfælde har vurderet, at et foreningsmedlem ikke var omfattet af arbejdsskadeforsikringen.
Vi vil derfor gerne opfordre den kommende beskæftigelsesminister til at sikre at beskæftigelsesområdets strukturer indrettes således at de mange frivillige i det danske musik- og øvrige foreningsliv sikres bedst mulige vilkår.

Foto: Mads Ogstrup

Giv plads til livemusikken

Kernen i det hele er musikken og de gode koncertoplevelser! Det er det, vi som koncertarrangører brænder for og kaster vores engagement efter.

For musikerne er den danske model med gode turnémuligheder både sommer og vinter ideelle for at opbygge en karriere med internationalt potentiale. Samtidig er musikken mangfoldig og tilbyder både kunstnerisk integritet og kulturel sammenhængskræft og underholdning. Men livemusikken er i stigende grad også et professionelt og betydningsfuldt erhverv – og danske musikere oplever for tiden stor succes internationalt.

Til trods for dette oplever vi alt for ofte, at livemusikken bliver glemt og taget for givet i mange officielle sammenhænge. Dette skal naturligvis ændres fremadrettet, for det er ikke givet at der er et levende og aktivt netværk af koncert- og festivalarrangører over hele landet. Uanset om man er privat aktør, fonds- eller foreningsdrevet eller en del af en kommunal organisation er koncert- og festivalarrangørerne dybt afhængige af fornuftige rammevilkår!

Som interesseorganisation for landets festivaler og spillesteder vil Dansk Live naturligvis søge dialog med alle de relevante ministre og ordførere, når disse er på plads.

Det ser vi frem til!