Diversitet

Dansk Live arbejder for at fremme diversitet i livesektoren og sikre lige adgang for alle i musikbranchen uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Derfor igangsætter Dansk Live løbende initiativer, der skal kortlægge de bagvedliggende strukturer, der forhindrer kvinder, minoritetsetniske dansker, mennesker med handicap og andre i at være en del af musikbranchen. Dansk Live udarbejder på eget initiativ og i samarbejde med andre vejledninger og konkrete råd til at nedbryde barrierer og strukturer, der står i vejen for en mere inkluderende og mangfoldig musikbranche.

Restage

Introduktion

Restage er et løbende samarbejde mellem Mino Danmark og Restage. Restage skal som national udviklingsplatform øge repræsentationen af unge frivillige, ansatte og publikummer mellem 18 og 30 år med minoritetsetnisk baggrund i den danske musikbranche og har til formål at udvikle initiativer, der kan nedbryde ekskluderende strukturer og barrierer. Arbejdet er ikke-udtømmende, og Restage fortsætter med at udvikle ny viden på tværs af kultur- og civilsamfund.

Læs mere om Restage her

Restage er finansieret af Tuborgfondet.

Idékatalog

Dansk Live og Mino Danmark har siden 2020 arbejdet på en større kvalitativ kortlægning af, hvilke strukturelle barrierer der forhindrer minoritetsetniske unge i at tage del i den danske musikbranche som frivillig, publikum eller ansat. Resultaterne er samlet i et idékatalog til blandt andet festivaler, spillesteder og andre musikorganisationer og tilbyder rådgivning og konkrete værktøjer til blandt andet festivaler og spillesteder i arbejdet for at øge den minoritetsetniske repræsentation i musikbranchen. 

Med udgangspunkt i idékataloget tilbyder Restage også rejsehold, oplæg og workshops samt fokusgrupper, der nationalt kan yde rådgivning til festivaler, spillesteder og andre musikorganisationer i at identificere og nedbryde de strukturer, der forhindrer mange unge i at deltage. Rejseholdet har allerede besøgt og rådgivet en række danske spillesteder i, hvordan man med relativt enkle midler kan fjerne barrierer og gøre musikbranchen tryggere og mere attraktiv for minoritetsetniske unge.  

Hent idékatalog

Restage-idékataloget samler rådgivning og konkrete værktøjer om alt fra opkvalificering og videreuddannelse i organisationen, kommunikation og markedsføring til rekruttering, booking og repræsentation blandt vagtpersonalet, hvorigennem musikbranchens aktører kan være med til at fjerne barrierer og gøre den tryggere og mere attraktiv for minoritetsetniske unge.

Find idékataloget her

Hvorfor er der så få kvinder i musikbranchen?

Introduktion

Der er en udbredt sexisme i den danske musikbranche, og derfor møder kvinder markant flere arbejds- og karrieremæssige barrierer sammenlignet med mænd. Sådan lyder konklusionen i undersøgelsen ’Hvorfor er der så få kvinder i musikken?’, som er udført af Analyse & Tal og KVINFO på vegne af musikorganisationerne Koda, Dansk Live, JazzDanmark, Snyk, Rosa og Tempi.

Undersøgelsen er den første, der på tværs af køn kortlægger kønnets betydning for udøvende og skabende musikeres karrieremuligheder og -begrænsninger i Danmark. Datagrundlaget bygger blandt andet på knap 6.000 spørgeskemabesvarelser, hvoraf cirka 1.500 personer har valgt at supplere besvarelsen af spørgeskemaet med åbne besvarelser.

Det fremgår af undersøgelsen, at arbejdsforholdene i musikbranchen generelt er usikre og uregulerede, men den viser imidlertid, at det i langt større omfang har negative konsekvenser for kvinder end for mænd – både i forhold til psykisk belastning og manglende juridiske rettigheder. Samtidig oplever mange kvinder stereotype forestillinger og fordomme om blandt andet deres evner og kompetencer, hvilket har en negativ betydning for muligheden for at opnå og bibeholde en karriere i musikbranchen som kvinde.

Kvinder i musikbranchen oplever også markant mere grænseoverskridende adfærd og seksuel chikane end deres mandlige kollegaer, hvilket er en væsentlig årsag til kønsubalancen blandt udøvende og skabende musikere. 64 procent af kvinderne har oplevet én eller flere former for grænseoverskridende adfærd over de seneste fem år, mens tallet for mændene er 44 procent. Og ser man udelukkende på yngre kvinder under 30 år, gør det sig gældende for 80 procent af kvinderne. Hvor mænd beretter, at den uønskede seksuelle chikane oftest kommer fra publikum, oplever kvinder, at det ofte kommer fra personer, som har direkte indflydelse på deres karriere.

Musikbranchen har således et omfattende problem med sexisme, og det kræver omfattende forandringer at ændre dette. Udfordringerne er komplekse og kræver indsatser og handlinger, der adresserer mange forskellige lag på flere forskellige områder af musikbranchen. Blandt andet anbefales det i rapporten, at musikbranchen styrker de juridiske rettigheder i forhold til graviditet og barsel, at man understøtter en kultur uden krænkelser og seksuel chikane, og at man modvirker begrænsende stereotyper og bias.

Hent undersøgelsen ‘Hvorfor er der stå få kvinder i musikken?’ her

Syv anbefalinger til en mere mangfoldig musikbranche

Hvordan kan man arbejde med mangfoldighed i sin organisation, spillested, festival eller i sin virksomhed? Det giver vi med de syv anbefalinger et konkret bud på.

Livemusikbranchen er under konstant udvikling, og et vigtigt aspekt af denne udvikling er at kunne rekruttere og fastholde talenter fra den bredest mulige talentmasse.

En god og konstruktiv indsats bør have fokus på alsidighed i hele organisationen – fra ledelse til frivillige, blandt arrangører og artister og i forskellige funktioner. Musikbranchens output ved at arbejde med mangfoldighed fra gulv til loft er at få forskellige perspektiver og alsidigt potentiale i spil for på den måde at sikre, at branchen spejler samfundet, og at de bedste kræfter kommer til.

Derfor har Dansk Live, som en del af diversitets- og talentudviklingsarbejdet, formuleret syv anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med mangfoldighed i musikbranchen. Det er et sæt konkrete redskaber, i hvilke man kan finde inspiration til at implementere mangfoldighedsstrategier i sin organisation.

Hent hele guiden som PDF

Argumentationsguide

Kunst og Kultur i Balance har sammen med 30 danske kulturorganisationer, herunder Dansk Live, sat gang i et initiativ, der skal fremme et mangfoldigt kulturliv. Initiativet består af en argumentationsguide, som præsenterer en række konkrete argumenter, som kan bruges i diskussioner og debatter om ligestilling og mangfoldighed.

Introduktion

Balancekunst arbejder for øget ligestilling og mangfoldighed i kulturlivet og har argumenteret for lige muligheder og rettigheder siden 2009, både i offentligheden, branchen og i private sammenhænge. I disse diskussioner støder vi med jævne mellemrum på en række påstande og indvendinger, vi gerne vil udfordre og besvare.

Vil du vide mere?

Kontakt

Alexander Rastén Rydberg

Alexander Rastén Rydberg

Ansvarlig for diversitet og talentudvikling

alexander@dansklive.dk

Læs også

Se mere ikon