Regeringens omlægning af momskompentationsordning rammer flere festivaler urimeligt hårdt!

Medlemmer – 12 september 2017

FL-2018


Med sit forslag til finanslov for 2018 foreslår regeringen en omlægning af købsmomskompensation for almennyttige foreninger og skriver:

”Siden oprettelsen af en ordning for delvis købsmomskompensation for almennyttige foreninger i 2007 er der sket en utilsigtet glidning væk fra ordningens oprindelige formål. Ordningen nedlægges på finanslovforslaget for 2018 for at frigøre midler til en styrket kontrolindsats i SKAT. Samtidig oprettes der en ny reserve til støtte af almennyttige foreninger.”

En række danske musikfestivaler vil blive hårdt ramt af denne omlægning, hvor der samlet udloddes ca. 170 mio. kr. i momskompensation årligt. I stedet oprettes en langt mindre reserve til almennyttige foreninger på ca. 67 mio. kr. – målrettet særlige formål. I forvejen er der tale om en ordning der kun delvist kompenserer for tab ved købsmoms og desuden har puljen et loft (hvilket er unikt inden for momsområdet) som skal deles mellem alle ansøgere.

For en række festivaler, som er medlem af Dansk Live, vil forslaget betyde manglende kompensation for op til 10 mio. kr. om året, og Dansk Live finder det helt urimeligt at puljen mindskes markant og gøres utilgængelig for en stor gruppe af tidligere ansøgere.

Festivaler bidrager med mio. til sociale og humanitære formål

altinget.dk begrunder skatteministeren omlægningen med, at en række organisationer, herunder de berørte festivaler har udhulet ordningen, fordi de ikke lever op til den oprindelige hensigt om at tilgodese humanitære, sociale og sygdomsbekæmpende formål

Men det er ganske enkelt en forfejlet kritik. Disse festivaler bidrager hvert år med mio. til humanitære og sociale formål, og er derudover et stærkt omdrejningspunkt for udviklingen i lokalområdet.

Alene i 2016 gav de millionbidrag til humanitære organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Danmarksindsamlingen, Læger Uden Grænser og sociale og sygdomsbekæmpende foreninger som Kræftens Bekæmpelse, Mødrehjælpen, Børnenes Kontor, Børns Vilkår, Grønlandske Børn m.fl.

Det helt klart er en glidebane, hvis man på den måde kan blive dømt ude på de ’forkerte’ almennyttige formål. I dag er det embedsværket i Skat, der ud fra en række objektive kriterier afgør, om foreningen kan godkendes og dermed er berettiget til at søge om kompensation.

Rammer bagudrettet

Med forslaget er der lagt op til en omlægning allerede fra 2018, hvilket vil ramme festivalerne allerede i år, da de kun kan ansøge 1 gang årligt og bagudrettet. Mange festivaler har således allerede budgetteret med en momskompensation, og for nogle vil det betyde et markant fald i mulighederne for at udlodde midler.

Dansk Live vil derfor på det kraftigste opfordre regeringen og de partier, der måtte indgå i forhandlingerne omkring den kommende finanslov til at mane til besindighed på området og lade ordningen bestå.