Juridiske forhold

Ligesom for ansatte gælder der også for frivillige en række regler og juridiske forhold, som man skal være opmærksom på. Det gælder fx regler i forhold til arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering, forsikringsforhold, persondataregler og/eller hvis de frivillige får offentlige ydelser.

I det følgende vil vi give en kort introduktion til de enkelte områder samt henvise til, hvor man kan læse mere.

Arbejdsmiljø og APV

Alt arbejde, der udføres for en arbejdsgiver, er i udgangspunktet omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at frivilligt arbejde også er underlagt kravene til fx arbejdsstedets indretning, arbejdets udførelse, anvendelse af tekniske hjælpemidler, arbejdet med stoffer og materialer samt beskæftigelse af unge under 18 år. Frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter og som udføres for almennyttige foreninger, er fritaget fra kravene om Arbejdspladsvurdering (APV) og Arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Hvad der definerer en almennyttig forening, frivilligt arbejde og fritidsaktiviteter, samt fritagelsesbetingelser fremgår af Arbejdstilsynets AT-vejledning om Arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde fra 2016.

Har man unge frivillige bør man være opmærksom på, at Arbejdsmiljøloven indeholder særlige regler for unges lønarbejde, som også gælder også børn og unges frivillige arbejde. Der er fx regler om antallet af timer og tidspunkter på døgnet samt typer af arbejdsopgaver, herunder tunge løft og det at arbejde alene.

Forsikringer

Arbejdsgivere har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for medarbejdere, herunder frivillige, der udfører arbejde i lovens forstand. Det kan dog være vanskeligt at vurdere fuldstændigt præcist, om der er tale om frivilligt arbejde, eller om en frivillig indsats bestående af opgaver, der udføres, uden at det er arbejde i lovens forstand.

Vurderingen kan baseres på, om der gives instruktion, er reel nytteværdi, om arbejdet ville blive udført af andre, om der er ansættelseslignende forhold, vagtplan og/eller tale om socialt eller humanitært arbejde.

Er de frivillige medlem af den forening, der driver spillestedet eller arrangerer festivalen, skal man være opmærksom på, at Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (tidl. Arbejdsskadestyrelsen) i flere sager på både spillesteds- og festivalområdet har valgt at underkende ønsket om erstatning med den begrundelse, at skadelidte var medlem af den arrangerende forening.

Inspiration

9.1. Undersøg om der er tegnet en arbejdsskadeforsikring og om der er behov for det. Hvis I er I tvivl, så kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

9.2. Indhent priser og betingelser fra et eller flere forskellige forsikringsselskaber, og vælg, hvor I vil tegne forsikringen. Dansk Live har indgået en samarbejdsaftale med Tryg, der også omfatter arbejdsskadesikring.

9.3. Undersøg behovet for en tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervs Sygdomsforsikring (AES) hos ATP.

9.4. Opgør, hvor mange timer jeres medlemmer/frivillige tilsammen bruger på frivilligt arbejde i løbet af et år, som falder ind under arbejdsskadelovens definitioner (Forsikringen tegnes normalt for et antal årsværk, så det er vigtigt at vide, hvor mange fuldtidsårsværk der skal være dækket i jeres forening).

9.5. Orienter ledere og frivillige i foreningen om, hvem der er dækket af arbejdsskadeforsikringen – og hvad de skal gøre, hvis der sker en arbejdsskade.

Regler for frivillige på offentlige ydelser

For frivillige der modtager dagpenge eller efterløn gælder helt særlige regler for, hvilket slags frivilligt arbejde der må udføres. Her skelnes der mellem forskellige typer af frivillige aktiviteter og arbejde, som igen kan sætte begrænsninger i antallet af timer eller om det medfører fradrag i ydelsen.

Det er A-kassen, der i udgangspunktet fortolker loven og dermed tager stilling til, hvilken kategori det frivillige engagement hører under. A-kassens afgørelse kan dog påklages.

Læs eventuelt mere om reglerne Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge – særligt § 14 om fradragsregler for frivilligt ulønnet arbejde.

For modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension eller folkepension er der som udgangspunkt ikke begrænsninger for den frivillige indsats. Der kan dog være nogle særlige betingelser, den enkelte skal være opmærksom på. Se evt. mere herom på Center for frivilligt arbejde – Regler for frivillige på offentlige ydelser

Persondata

Reglerne for persondata blev skærpet i 2018 og gælder både for virksomheder, foreninger og almennyttige organisationer. Det kan være helt naturligt og nødvendigt for arrangører at indsamle almindelige oplysninger på de frivillige som fx navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, med henblik på at koordinere løsningen af opgaver mv. Man må også gerne registrere oplysninger af mere speciel karakter, hvis der er behov for det i forhold til at varetage og løse opgaverne. Der skal dog altid være en god grund til at indsamle personoplysninger, og man skal derfor ikke indsamle flere oplysninger end nødvendigt med henblik på formålet med behandlingen.

Som arrangør skal I have styr på jeres personoplysninger (hvilke data i har og behandler, hvor de er gemt osv.) og sørge for at give de registrerede en række relevante oplysninger ved indhentning af oplysningerne, herunder formål og hjemmel, jeres kontaktoplysninger, hvor længe i beholder data, rettigheder som de registrerede har mv. Oplysningerne kan evt. samles i en tilhørende privatlivspolitik eller folder.

Datatilsynet har udgivet en række vejledninger og skabeloner til området – herunder en om Frivillige foreningers behandling af personoplysninger. Desuden vil man kunne finde mere dybdegående information i Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.

Datatilsynet har desuden i 2019 ændret praksis i forhold til offentliggørelser af billeder på internettet. Det betyder, at der ikke længere sondres mellem situations- og portrætbilleder, men at spørgsmålet om et billede kan offentliggøres på internettet – uden samtykke fra den berørte person – vil bero på en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen. Det vil dog fortsat være en god ide at indhente samtykke om eventuel brug af de frivilliges profilbilleder til hjemmesiden.


Tilbage til Frivilligguide