Evaluering af certificeringsordning for transportable konstruktioner

Nyheder – 01 februar 2019

I løbet af 2018 har Rambøll for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemført en evaluering af reglerne for transportable konstruktioner, herunder den gældende certificeringsordning. Dansk Live har undervejs bidraget med input og nu foreligger evalueringen.

Læs evalueringsrapporten her

Ordningen giver koncertarrangører mv. mulighed for at erstatte byggetilladelsen med en certificering for en række midlertidige konstruktioner, fx telte og scener. Ordningen har således haft til hensigt at gøre det nemmere for branchen at få godkendt midlertidige konstruktioner, øge sikkerheden og reducere de administrative byrder for myndighederne.

Ud over rapporten afholder Rambøll i denne uge to info- og dialogmøder i København og Århus om resultatet af evalueringen. Dansk Live deltog på i mødet i går i København.


Analyser og konklusion

Evalueringen har fokuseret på 3 analysedele

  • Den gældende certificeringslovgivning og tilhørende system
  • Tilgangen i den kommunale praksis
  • Kommunikation og information


Helt overordnet konkluderes der i evalueringen, at ordningen har bidraget til at forbedre sikkerheden på området og at der på tværs af aktørerne fortsat er opbakning til en certificeringsordning. Evalueringen viser dog, at der er klare forbedringsmuligheder i både regelgrundlaget, den praktiske udmøntning og ikke mindst i forhold til informationen omkring ordningen.


Manglende kontrol og sporbarhed

Dykker man ned i rapporten, viser analysen af certificeringslovgivningen, at kravene til kontrol af certificeringsorganer ikke er tydelige nok. Dertil skaber manglende formkrav til certifikatet udfordringer for både brugere og myndigheder. En bedre sporbarhed på enkeltdelene ville også give bedre muligheder for at koble certifikatet til konstruktionen. Det virker dog ikke som en realistisk mulighed med den nuværende praksis.

Analysen af den kommunale tilgang viste, at der desværre er store forskelle imellem kommunernes fokus, håndtering og kontrol af ordningen. Samtidig er kendskabet til ordningen og reglerne ofte utilstrækkelig hos brugerne, og leverandørerne ender derfor i mange tilfælde med at træde til og formidle mellem bruger og kommune i ansøgningsfasen.

Endelig viste analysen at kommunikationen og informationen i forbindelse med certificeringsordningen generelt opleves som mangelfuld og med stort forbedringspotentiale.


Supplerende landestuder

I tillæg til analysen har Rambøll undersøgt de tilsvarende forhold i vores nabolande. Gennemgangen af disse lande har givet ideer til ændringsforslag, men også vist et behov for at harmonisere reglerne på tværs af EU, så der igen er et reelt indre marked på området. Lige nu kan dansk godkendte konstruktioner fx ikke benyttes i Tyskland og omvendt.


Ændringer til både certificeringslov og vejledning på vej

På mødet kunne Trafik- Bygge og Boligstyrelsen desuden informere om, at de i øjeblikket er ved at revidere såvel lovgivning som vejledning til ordningen. Branchen kan derfor forvente, at der i løbet af foråret fremlægges høringsmateriale til ordningen. Det står vi naturligvis klar til at modtage og følge op på.